ЗА НАС
Основната цел на сертификацията и контрола, извършвана от органа при "АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ " ЕООД е да създаде доверие у всички заинтересовани страни, че продукта отговаря на изискванията за биологично производство. Ценността на сертификацията е в степента на доверие и увереност, които се създават чрез безпристрастно и компетентно доказване от трета страна на изпълнението на изискванията към производителите и по - специално тези на биологични продукти, и към самите продукти.

Политиката по качество на контролния орган при "АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ " ЕООД и дейността по сертификация и инспекция, извършвана от него се основават на следните пет основни принципа при извършване на сертификация и контрол на биологично производство: Безпристрастност, Компетентност, Опазване на професионалната тайна, Разглеждане на възражения и жалби, Отговорност.

Следвайки петте основни принципа, внедрени в системата за управление, АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ си поставя следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Да прилага сертификационна система, гарантираща доверие в сертифицираните продукти и призната от компетентния орган на България за нуждите на официалния контрол;
2. Чрез дейността по сертификация и контрол да гарантира на производителите, преработвателите, търговците и консуматорите, биологична продукция, която отговаря на изискванията на европейската и национална нормативната база;
3. Да прилага икономически достъпна сертификационна система;
4. Да осигури качествено изпълнение на възложените му контролни функции;
5. Да изпълнява безпристрастно процесите по сертификация и инспекция по всяко едно заявление, за което системата за оценяване на риска за безпристрастността не е отчела риск или ако е отчела такъв, то са предприети адекватни действия за неговото неутрализиране до приемливи нива;
6. Процедурите по контрол и сертификация се предоставят на всички кандидати за сертификация и доставчици по начин, който изключва каквато и да e форма на дискриминация;
7. Персоналът е запознат, мотивиран да прилага и прилага точно правилата на внедрената система за управление;
8. Да осигурява прозрачност в отношенията с клиента, като му се предоставя цялата информация отнасяща се до сертификационната система, при спазване на правилата за осигуряване на професионалната тайна;
9. Да осъществява сътрудничество с национални и международни институции, заинтересовани от сертификация на биологично производство, вкл. с органа по акредитация;
10. Стреми се да обменя опит с други органи по сертификация в областта на биологичното производство.

Сертификат за акредитация AOK
1006KB
Заповед за разширения на обхват на акредитация
1728KB
Разрешително от МЗХГ
566KB

Всички Права Запазени © 2021