УСЛУГИ

АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ предлага услуги по контрол и сертификация на биологични продукти и храни.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ:

1. Заявявате желание за сертификация:
- по телефон: 0888 232422, 0877 900118
- по e-mail: office@agro-organic.com
2. Получавате от АОК комплект документи за Заявление, те могат да бъдат свалени и от уеб страницата на АОК – www.agro-organic.com;
3. Прочитате внимателно документите, попълвате ги и ги изпращате (представяте) в офиса на АОК;
4. АОК разглежда полученото Заявление и ако то е правилно и коректно попълнено и придружено с цялата информация за производствения процес съгласно приложимата схема за сертификация на конкретния продукт. АОК Ви предлага Договор за сертификация  и ценова оферта;
5. При приемане на предложения договор и ценова оферта Вие  подписвате и изпращате съответните документи в офиса на АОК;
6. АОК Ви информира за предстоящата проверка на място (инспекция) на Вашето стопанство, като изпраща план, период на провеждане на инспекцията и инспектор/екип;
7. Ако в резултат от проведената проверка на място се установи, че Вашето стопанство или предприятие отговаря на изискванията на биологичното производство, то бива включено в системата за контрол на АОК и вписано в списъка на контролираните оператори.

СЕРТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ

Инспекциите на място при заявителя/оператора се извършват с цел да се провери изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) № 848/2018.
АОК Ви информира за предстоящата инспекция, като изпраща план, период на провеждане на инспекцията и инспектор/екип.
Продължителността на инспекция е различна и зависи от вида на фермата, достъпа до нея, първоначална инспекция или надзор, от подготовката на заявителя и др.

По време на физическата проверка на място е необходимо да:

• представите на инспектора/екипа документи и записи, свързани със сертификационна схема А - производство, B - преработка, С - търговия, за която сте сертифицирани;
• осигурите достъп до полета и постройки, помещения, сгради, съоръжения и средства за преработка, съхранение и транспорт;
• осигурите условия за вземане на проби (задължително при оценки по сигнал, случайни проверки или при съмнение за нарушение);

Инспекцията на място при оператора приключва със заключителна среща, на която инспектора/екипа уведомява заявителя за резултатите от оценяването, включително за констатирани несъответствия, ако такива са установени.
В случай, че са констатирани несъответствия е необходимо  Вашето съгласие за предприемане на действия за отстраняване на несъответствията, свързани с неизпълнение на нормативните изисквания към продуктите и схемите за сертификация, като срокът за отстраняването е 30 дни от инспекцията.

АОК предоставя сертификация при изпълнение на следните условия:

• Подписан договор за контрол и сертификация
• Положителен доклад и становище за изпълнение на изискванията за сертификация;
• Решение за предоставяне на сертификация;
• Платени всички финансови задължения.

След успешна инспекция се финализира със сертификация.

ЦЕНИ

Ценоразпис

Всички Права Запазени © 2021