ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ СЕРТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ

Заявление сертификация - производство
Заявление сертификация - преработка
Заявление сертификация - разпространение
План за биологично производство - растениевъдство
План за биологично производство - диворастящи
План за биологично производство - животновъдство
План за биологично производство - пчеларство
Технически доклад - растениевъдство
Технически доклад - събиране на диворастящи
Технически доклад - животновъдство
Технически доклад - пчеларство
Технически доклад - преработка
Технически доклад - разпространение
Декларация за личните данни на клиента
Декларация за отказ от ГМО
Дерогация за използване на НРРМ
Декларация за съответствие на оборския тор
Дневник на мероприятията
Дневник на покупките
Дневник на продажбите
План за сеитбооборот
Регистър за почистване
Дневник за извършени мероприятия по почистване и дезинфекция
Дневник на произведените и реализирани продукти-Растениевъдство
Дневник на произведените и реализирани пчелни продукти
Дневник на пчелно семейство

ПРАВИЛА

Правила за сертификация
Политика за качеството

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1698 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 203/2012 НА КОМИСИЯТА

Всички Права Запазени © 2021