УСЛУГИ / Сертификационна Схема А – Производител
ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПО БИОЛОГИЧЕН МЕТОД – ОСК "АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ" извършва контрол и сертификация, съгласно изискванията на Европейски Регламент (ЕС) 848/2018. Тази сертификация може да се счита за една сертификационна схема, собственик на която е Генерална Дирекция на земеделие и развитие на селските райони към Европейската комисия. За по-голяма яснота и удобство, "АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ" е разделил схемата на три подсхеми, обозначени като вид А (Производство), вид В (Преработка) и вид С (Търговия), за всяка от които се прилагат едни и същи изисквания и процедури.

СЕРТИФИКАЦИОННИ СХЕМИ, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 848/2018

Всички оператори спазват принципите и правилата за биологично производство, определени от Регламент (ЕС) 848/2018и действащото национално законодателство и нормативи, участващи в дейности на всеки етап на производството, обработката и разпространението на продукти.

Сертификационна Схема А – Производство

Цялото земеделско стопанство трябва да се управлява в съответствие с приложимите за биологичното производство изисквания. В случай, че не всички единици в рамките на дадено стопанство се използват за биологично производство, операторът / подизпълнителят осигурява разделение между земята, животните и продуктите, използвани или произведени от единици с биологично производство, от тези, използвани или произведени от единици с небиологично производство, и води съответната документация в доказателство на разделението.

Обработваемите площи на оператора или на подизпълнителя са обект на процедурата за контрол, извършвана от ОСК при "АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ" ЕООД .

Производството по биологичен метод трябва да се извършва в оперативните единици  на стопанството, които са ясно отделени от всички други производствени обекти, които не се управляват по методите за биологично производство, като това се отнася до парцели, преработвателни обекти и складове. Трябва да бъде направено точно описание на местоположението на всички парцели на всеки един оператор или подизпълнител, като се отбелязват на карта или на официални топографски карти, ако съществуват за тези площи.

 • БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО

  БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО

  Изисквания при биологично растениевъдство:  

  • Сключен договор за контрол и сертификация;
  • Правни основания върху земята/те: дългосрочни арендни договори, собствена земя и др.;
  • Запознаване с Европейски Регламент (ЕС) 848/2018, относно биологично производство и за определяне на подробни правила при прилагането му;
  • Проверка на място във фермата – инспекция;
  • Избор на подходящи култури и сортове;
  • Преходния период от конвенционално към биологично земеделие е различен спрямо вида на културата - 2 години за едногодишни култури, люцерна, ливади и пасища, 3 години за трайни насаждения;
  • Употреба на биологични/конвенционални семена и/или посадъчен материал. Деклариране за нетретирането им с неразрешени препарати;
  • Забрана за употреба на ГМО семена и/или посадъчен материал;
  • Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) създава и поддържа електронна база данни на сортовете посевен и посадъчен материал, произведен по биологичен начин. Само включените в базата данни сортове посевен и посадъчен материал, произведени по биологичен начин, се считат за налични в страната.

  http://bioseeds.mzh.government.bg/

 • БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО

  БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО

  При биологичното животновъдство животните се раждат и отглеждат в стопанства с биологично производство, като се избират подходящи породи. Спазват се изискванията на Регламент (ЕС) 848/2018.

 • БИОЛОГИЧНО ПТИЦЕВЪДСТВО

  БИОЛОГИЧНО ПТИЦЕВЪДСТВО

  При биопроизводството птиците трябва да имат достъп до изобилие от свеж въздух, дневна светлина и открито пространство, за да водят максимално естествен начин на живот. Колкото до фуражите, в ЕС има строги изисквания към тях. Минимум 20% от фуража трябва да се произвежда локално или в региона. Зърното не бива да съдържа ГМО и са налице ред ограничения по отношение на пестицидите и торовете, използвани в отглеждането му.

  Породите домашни птици за био птицевъдство трябва да са удачни, както за птицевъдния сектор, така и полезни за здравето на потребителя.

  Според учените за био птицевъдство е необходима порода кокошки, които са най-подходящи за естествените условия в околната среда. Трябва да се отчетат особености като активност, изследователско отношение, имунен отговор, толерантност на температурни промени, социално взаимодействие и др.

 • БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО

  БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО

  При биологичното пчеларство пчелините се разполагат в райони, съдържащи източници на нектар и полен, състоящи се предимно от биологично отглеждани култури или при целесъобразност от естествена растителност, или гори и култури, управлявани по небиологичен начин, обработвани единствено чрез методи със слабо екологично въздействие. Те се разполагат на достатъчно разстояние (в радиус от 3 км) от източници, които могат да причинят замърсяване на пчелните продукти или увреждане на здравето на пчелите.

 • СЪБИРАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ РАСТЕНИЯ

  СЪБИРАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ РАСТЕНИЯ

  Събирането на диворастящи растения и части от тях от природни територии и гори се счита за метод на биологично производство, при условие че се извършва съгласно изискванията на определения Регламент.

  Събират се само диворастящи растения и части от тях, които растат естествено в природни територии, гори и земеделски райони. Операторът / подизпълнителят представя доказателства, че най-малко три години преди събирането тези райони не са били третирани с продукти, различни от разрешените за употреба в биологичното производство. Събирането на диворастящи растения и части от тях не трябва да засяга устойчивостта на естественото местообитание, нито опазването на вида в района на събиране. Събирането на диворастящи трябва да се извършва от предварително обучени берачи.

 • БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПАМУК

  БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПАМУК

  Биологичното производство на памук не означава просто замяна на синтетични торове и пестициди с органични такива. Методите за биологично отглеждане се основават повече на знания за агрономически процеси отколкото конвенционалното производство.

  Системният подход има за цел да създаде екосистема разнообразна и балансирана, която в идеалния случай включва всички видове култури и селскостопански дейности. Фермери трябва да изпълнят двугодишен преходен период, за да се промени тяхното производство от конвенционално към биологично. Съществен елемент от биологичното производство е внимателния подбор на сортове, адаптирани към местните условия от гледна точка на климата, почвата и устойчивостта към вредители и болести.

  При конвенционалното земеделие, памука се счита за култура, която е силно чувствителна на атаки от вредители. Големи количества синтетични пестициди се пръскат, за да се държат под контрол вредителите. В биологичното земеделие обаче, не се допуска използването на синтетични пестициди.

  Органичният начин има напълно различен подход: целта е преди всичко да се предотврати атаката от вредители, като се създаде разнообразна и балансирана екосистема и чрез мониторинг да се следи внимателно за популацията на вредителите.

 • БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

  БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

  Регламент (ЕС) № 2018/848разширява обхвата на съществуващото законодателство относно производството и етикетирането на биологични продукти (Регламент (ЕО) № 834/2007), за да се включват продуктите, които са тясно свързани със селското стопанство, например корк, сол, етерични масла, памук или вълна.

 • БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО

  БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО

  Определени са специфични правила за биологичното производство на вино, които са в съответствие с целите и принципите на биологичното производство. Органичното вино трябва да бъде произведено с биологично грозде и дрожди, но се прилагат и редица други ограничения. Те включват:

  • забрана за използването на сорбинова киселина и десулфуризация;
  • нивото на сулфити в биологичните вина трябва да е по-ниско от това на конвенционалния им еквивалент (в зависимост от съдържанието на остатъчна захар).

  Регламент за изпълнение (ЕС) № 203/2012

 • Всички производствени единици в стопанството, включително управляваните по небиологичен начин, са обект на контрол.

  Всички Права Запазени © 2021